مقاله اثربخشي درمان فعال سازي رفتاري و قراردادي گروهي بر افسردگي، اضطراب و استرس زناشويي در بيماران کرونر قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي درمان فعال سازي رفتاري و قراردادي گروهي بر افسردگي، اضطراب و استرس زناشويي در بيماران کرونر قلبي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله استرس زناشويي
مقاله بيماري کرونر قلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي ايمان اله
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان بوگر اسحاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي درمان فعال سازي رفتاري و قراردادي گروهي بر افسردگي، اضطراب و استرس زناشويي در بيماران کرونر قلبي بود.
روش: در يک طرح شبه آزمايشي با پيش آزمون- پس آزمون توام با گروه کنترل، تعداد ۵۶ نفر از بيماران کرونري (۲۶ مرد و ۳۰ زن) با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايشي و يک گروه کنترل گماشته شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه جمعيت شناختي، مقياس اضطراب- افسردگي بيمارستاني و مقياس استرس زناشويي را تکميل کردند. گروه هاي آزمايش طي ۲ ماه تحت درمان فعال سازي رفتاري و قراردادي گروهي قرار گرفتند. بعد از دو ماه از همه گروه ها پس آزمون و نيز طي ۴ ماه بعد از آن پي گيري به عمل آمد. داده ها با آزمون تحليل کواريانس تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که درمان فعال سازي رفتاري و قراردادي گروهي باعث کاهش معنادار در پس آزمون و نيز پي گيري ۴ ماهه افسردگي در گروه هاي آزمايشي در مقايسه با گروه گواه نشده است، اما باعث کاهش معنادار در پس آزمون و پي گيري ۴ ماهه اضطراب و استرس زناشويي در گروه هاي آزمايشي در مقايسه با گروه گواه شده است.
نتيجه گيري: درمان فعال سازي رفتاري و قراردادي گروهي در کاهش اضطراب و استرس زناشويي در بيماران کرونر قلبي طي يک دوره حداقل ۴ ماهه موثر است. با اين وجود، درمان فعال سازي رفتاري و قراردادي گروهي طي يک دوره درماني ۲ ماهه براي کاهش علايم افسردگي در بيماري قلبي ناکافي است. اين موضوع طراحي مداخله مناسب و جامع براي بيماران قلبي داراي اضطراب، استرس زناشويي و در معرض خطر افسردگي و نيز نياز براي برنامه هاي پيشگيري و ارتقاي سلامت آنان را يادآور مي سازد.