مقاله اثربخشي درمان متمرکز بر هيجان در تغيير سبک دلبستگي همسران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي درمان متمرکز بر هيجان در تغيير سبک دلبستگي همسران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان متمرکز بر هيجان
مقاله سبک دلبستگي
مقاله زوج ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده تقوايي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي کاشاني فرح
جناب آقای / سرکار خانم: نوابي نژاد شكوه
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني پور رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، اثربخشي روش درمان متمرکز بر هيجان در تغيير سبک دلبستگي زوج ها مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور ۲۰ زوج از بين زوج هاي مراجعه کننده به مراکز مشاوره کرج در مهر و آبان سال ۱۳۸۷ به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و در دو گروه آزمايش و کنترل مورد بررسي قرار گرفتند. پس از انتخاب تصادفي گروه ها، ابتدا بر روي زوج هاي هر دو گروه پيش آزمون اجرا گرديد، سپس مداخله آزمايشي (روش درمان متمرکز بر هيجان) بر روي گروه آزمايش به صورت زوج درماني اجرا و پس از اتمام برنامه آموزشي، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد که روش درمان متمرکز بر هيجان، بر تغيير سبک دلبستگي موثر است.