مقاله اثربخشي روش تصورات ذهني هدايت شده فردي بر ميزان اضطراب و اميد به زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي روش تصورات ذهني هدايت شده فردي بر ميزان اضطراب و اميد به زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله اميد به زندگي
مقاله روش تصورات ذهني هدايت شده
مقاله سرطان سينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فكري كاترين
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: ثنايي ذاكر باقر
جناب آقای / سرکار خانم: حريرچي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به اثربخشي روش تصورات ذهني هدايت شده فردي بر ميزان اضطراب و اميد به زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه بخش راديوتراپي انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني تهران مي پردازد. براي انجام پژوهش ابتدا ۳۶ نفر از بيماران داوطلب انتخاب و به صورت تصادفي در ۳ گروه (يك گواه و دو آزمايش) جايگزين شدند. در اين مرحله افرادي كه بر اساس اطلاعات جمعيت شناختي با ديگران اختلاف داشتند حذف گرديده و حجم نمونه به ۳۰ نفر رسيد. سپس ميزان اضطراب و اميد به زندگي بيماران يك بار قبل و يك بار بعد از اجراي روش تصورات ذهني هدايت شده (تلقين آگاهانه مثبت و مستقيم درباره مبارزه با بيماري و به دست آوردن سلامتي) با شاخص اميد هرث و پرسشنامه اضطراب اسپيل برگر ارزيابي شد. با اين تفاوت كه در اين فاصله، مداخله اي در گروه گواه صورت نگرفت، در حالي كه يكي از گروههاي آزمايش، ۷ جلسه و گروه ديگر، ۱۵ جلسه آموزش ديدند. در نهايت براي تجزيه و تحليل داده ها از محاسبه ميانگين، انحراف معيار،تحليل واريانس يكطرفه و آزمون تعقيبي شفه استفاده شد. نتايج نشان داد كه روش تصورات ذهني هدايت شده دركاهش اضطراب موقعيتي و اضطراب كل و همچنين افزايش اميد به زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه موثر است (۰٫۰۵ < 0.001 = P). به علاوه مشخص شد كه سطح اميد به زندگي افرادي كه ۱۵ جلسه از روش تصويرسازي ذهني استفاده كردند، بيش از كساني است كه ۷ جلسه از اين كلاسها بهره گرفتند (۰٫۰۵ < 0.014 = P). ولي از نظر سطح اضطراب موقعيتي (۰٫۰۵ > 0.187 = P) و اضطراب كل (>0.05 0.076 = P) تفاوتي بين اين دو گروه وجود ندارد.