مقاله اثربخشي رويکرد روايت درماني در کاهش افسردگي زنان شهرستان مرودشت سال (۱۳۸۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي رويکرد روايت درماني در کاهش افسردگي زنان شهرستان مرودشت سال (۱۳۸۸)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايت درماني
مقاله افسردگي
مقاله افکارخودآيند و نگرش هاي ناکارآمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظيري قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: قادري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي از اين پژوهش اثربخشي رويکرد روايت درماني گروهي در کاهش افسردگي زنان شهرستان مرودشت بود.
اين پژوهش يک طرح نيمه تجربي از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. براي اين منظور ۲۰ نفر از زنان شهرستان مرودشت، با تشخيص افسردگي پس از شرکت در پيش آزمون به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه ۱۰ نفري آزمايش و کنترل جايگزين شدند. افراد گروه آزمايش تحت درمان روايتي به صورت گروهي قرار گرفتند، در حالي که گروه کنترل هيچ درماني را دريافت نکردند. سپس هر دو گروه در پس آزمون شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه افسردگي بک، پرسشنامه افکار خودآيند و مقياس نگرش هاي ناکارآمد بود. کاربرد آزمون t مستقل نشان داد که سطح علايم افسردگي، افکار خودآيند منفي و نگرش هاي ناکارآمد در گروه آزمايش پايين تر از گروه کنترل است.