مقاله اثربخشي سيستم آموزش الکترونيکي ترکيبي در آموزش دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۹۸ تا ۴۰۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشي سيستم آموزش الکترونيکي ترکيبي در آموزش دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش الکترونيکي
مقاله آموزش الکترونيکي ترکيبي
مقاله اثربخشي
مقاله ارزشيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: نگارنده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سيستم آموزش الکترونيکي ترکيبي با استفاده از فناوري هاي پيشرفته و متنوع سعي در بهبود کيفيت يادگيري دارد. اين پژوهش با هدف بکارگيري و بررسي اثربخشي سيستم آموزش الکتريکي ترکيبي (با فرايند تجزيه و تحليل، طراحي، اجرا، ارزشيابي) در دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام گرديده است.
روش: در يک مطالعه اقدام پژوهي با رويکرد مشارکتي، در سال ۸۸-۱۳۸۷، ابتدا ديدگاه تمامي اعضا هيات علمي و دانشجويان پرستاري و مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران در ارتباط با سيستم آموزش الکترونيکي ترکيبي توسط پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسي قرار گرفت و سپس سامانه آموزش الکترونيکي طراحي گرديد. مدرسان داوطلب (۱۷ نفر) پس از شرکت کارگاه هاي آموزشي دروس خود را به شيوه الکترونيکي ترکيبي آماده و اجرا نمودند. در مجموع ۲۲ درس به اين شيوه اجرا شد و در پايان ترم ميزان اثربخشي آن (از سه جنبه رضايت، يادگيري و مشارکت) با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و چک ليست مشاهده ارزيابي گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هاي توصيفي (فراواني و درصد) و آزمون هاي تحليلي (آزمون مجذور کاي و ويلکاکسون) مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: از مجموع ۱۸۱ دانشجويي که به پرسشنامه پاسخ دادند (پاسخ دهي ۸۲٫۲ درصد)، ۶۷٫۴ درصد از اجراي برنامه رضايت کامل داشتند. همچنين ۸۸٫۲ درصد مدرسان از به کارگيري اين شيوه در تدريس رضايت کامل داشتند. دانشجويان و مدرسان استفاده از اين روش را به روش رايج تدريس ترجيح مي دادند .(P=0.0001) در ميانگين نمرات دانشجويان و ميزان مشارکت آنان نسبت به ترم قبل (روش حضوري) تفاوت آماري معناداري مشاهده شد .(P=0.001)
نتيجه گيري: آموزش الکترونيکي ترکيبي به عنوان يک ساز و کار جديد که روش هاي يادگيري و تدريس متنوعي را با هم ادغام مي نمايد؛ موجب رضايت مندي بيشتري در دانشجويان و استادان شده است و مي تواند با امکان انعطاف پذيري در يادگيري و با قابليت بهره گيري از مزاياي هر دو روش آموزش حضوري و الکترونيکي، يادگيري را افزايش دهد. از اين رو پيشنهاد مي گردد به عنوان يک روش ارايه آموزش موثر، در دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور مورد توجه قرار گيرد.