مقاله اثربخشي عملکرد معاونت هاي پيشگيري انتظامي کلانتري هاي شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۲۳۶ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي عملکرد معاونت هاي پيشگيري انتظامي کلانتري هاي شهر کرمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد پليس
مقاله پيشگيري از جرم
مقاله معاونت انتظامي
مقاله احساس امنيت
مقاله رضايت شهروندان
مقاله فرماندهي انتظامي شهر کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبه دار عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ساويز عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جليل وند مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثربخشي نشان دهنده درجه اي است که طي آن هدف ها به انجام رسيده اند، ميزان موفقيت در تحقق هدف ها و يا انجام ماموريت مي باشد. هميشه اين دغدغه وجود دارد که آيا عملکرد معاونت پيشگيري انتظامي کلانتري ها به عنوان رکن اصلي برقراري نظم و امنيت و پيشگيري از وقوع جرم موجب ايجاد احساس امنيت و رضايت شهروندان کرمان بوده است؟ در اين تحقيق اثربخشي با شاخص هاي ايجاد احساس امنيت و رضايت شهروندان کرمان در راستاي عملکرد معاونت هاي پيشگيري انتظامي کلانتري هاي اين شهر مورد ارزيابي و مطالعه قرار گرفته است: ۱– عملکرد معاونت هاي پيشگيري انتظامي کلانتري هاي شهر کرمان در ايجاد احساس امنيت شهروندان تاثير دارد. ۲– عملکرد معاونت هاي پيشگيري انتظامي کلانتري ها شهر کرمان در جلب رضايت شهروندان کرمان موثر است. جامعه آماري ۱۵۲۳ نفر از مراجعين به ايستگاه هاي پليس کرمان و متقاضيان رسيدگي به خدمات پليسي ۱۱۰ کرمان بوده که با استناد فرمول کوکران، تعداد ۱۹۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد. پس از توزيع پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t يک طرفه داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. که در نتيجه، عملکرد معاونت هاي پيشگيري انتظامي کلانتري هاي شهر کرمان در ايجاد احساس امنيت و همچنين در جلب رضايت شهروندان کرمان موثر بوده است. از يافته هاي اين پژوهش مي توان در راستاي بهبود عملکرد معاونت هاي پيشگيري انتظامي کلانتري هاي شهر کرمان استفاده کرد.