مقاله اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود کيفيت روابط زناشويي زوجين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود کيفيت روابط زناشويي زوجين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غني سازي روابط
مقاله کيفيت روابط زناشويي
مقاله توافق
مقاله انسجام
مقاله رضايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيسي نژاد اميد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي عذرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين پژوهش، تعيين تاثير غني سازي روابط بر بهبود کيفيت روابط زناشويي زوجين بود.
روش: اين پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. 36 زوج از مراجعان به مرکز جامع پزشکي و مشاوره اصفهان در سال ۱۳۸۷ در دو گروه آزمايش (۲۰ نفر) و گواه (۱۶ زوج) به طور تصادفي قرار گرفتند. متغير مستقل غني سازي روابط بود که در ۸ جلسه روي گروه آزمايش انجام شد؛ در گروه گواه هيچ مداخله اي صورت نگرفت. ابزار پژوهش پرسش نامه سازگاري زناشويي(RDAS)  بود. براي تحليل داده ها از تحليل کوواريانس استفاده شد.
يافته ها: غني سازي روابط بر بهبود نمره کل کيفيت زناشويي زوجين
(P<0.05) و ابعاد آن شامل توافق زناشويي (P<0.01)، رضايت زناشويي (P<0.01) و انسجام زناشويي (P<0.01) موثر بوده است. طبق نتايج پيگيري پس از يک ماه، بين گروه آزمايش و گواه در ميزان کيفيت روابط زناشويي و ابعاد آن تفاوت وجود دشت (P<0.001) و اثر غني سازي بعد از يک ماه باقي مانده بود.
نتيجه گيري: مهارت هاي غني سازي روابط، کيفيت روابط زناشويي را افزايش مي دهد.