مقاله اثربخشي فنون شناختي – رفتاري کاهش اضطراب در درمان عقايد پارانوئيد و هذيان هاي گزند و آسيب دو بيمار مبتلا به اسکيزوفرنياي پارانوئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۱۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي فنون شناختي – رفتاري کاهش اضطراب در درمان عقايد پارانوئيد و هذيان هاي گزند و آسيب دو بيمار مبتلا به اسکيزوفرنياي پارانوئيد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنون شناختي – رفتاري کاهش اضطراب
مقاله عقايد پارانوئيد
مقاله هذيان هاي گزند و آسيب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرپور ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس غروي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پارانوئيا و اضطراب جنبه هاي شناختي مشترکي دارند که اين شباهت ها به ظهور درمان هاي کوتاه مدتي منجر شده است که بر اساس درمان هاي اضطراب طرح ريزي شده اند. براين اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي فنون شناختي – رفتاري کاهش اضطراب در درمان عقايد پارانوئيد و هذيان هاي گزند و آسيب بيماران مبتلا به اسکيزوفرنياي پارانوئيد انجام شد.
روش: ۲ بيمار مبتلا به اسکيزوفرنياي پارانوئيد با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس از طريق مصاحبه ي ساختار يافته ي SCID، تشخيص روان پزشک و اجراي مقياس بينش (IS) انتخاب شدند. از مقياس بينش، مقياس کوتاه ارزيابي روان پزشکي (BPRS)، نمره گذاري روزانه ي عقايد پارانوئيد و هذيان گزند و آسيب، پرسشنامه ي اضطراب بِک  (BAI)و پرسشنامه افسردگي بک (BDI) در خط پايه، بعد از درمان و ۴۵ روز پيگيري استفاده شد. از طرح خط پايه چندگانه تک آزمودني استفاده گرديد و داده ها بر اساس نمودار مورد بررسي قرارگرفت.
يافته ها: نتايج حاکي از کاهش عقايد پارانوئيد، هذيان گزند و آسيب، اضطراب و افسردگي در آزمودني «الف» و کاهش عقايد پارانوئيد و اضطراب در آزمودني «ب» بود. همچنين در آزمودني «الف» کاهش عقايد پارانوئيد، هذيان گزند و آسيب و اضطراب در مرحله ي پيگيري نيز حفظ شده بود.
نتيجه گيري: فنون شناختي – رفتاري کاهش اضطراب در کاهش عقايد پارانوئيد و هذيان گزند و آسيب و کاهش اضطراب مرتبط با آن موثر است.