مقاله اثربخشي مداخله آموزشي مبتني بر مدل طرحواره ها در ارتقا رضايت زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۲۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشي مداخله آموزشي مبتني بر مدل طرحواره ها در ارتقا رضايت زناشويي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرحواره
مقاله نارضايتي زناشويي
مقاله زوجين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: عابدين عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تيرگري سراج عبدالحكيم
جناب آقای / سرکار خانم: فتح آبادي جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رضايت زناشويي يک جنبه بسيار مهم و پيچيده از يک رابطه زناشويي است که عوامل مهمي در آن نقش دارند و مي تواند به وسيله روش هاي مداخله اي مختلف تحت تاثير قرار بگيرد. هدف پژوهش حاضر شناسايي طرحواره هاي غالب در نارضايتي زناشويي و بررسي اثربخشي مداخله آموزشي مبتني بر مدل طرحواره ها در ارتقا رضايت زناشويي زوجين بود.
روش: به اين منظور، تعداد ۴۰ نفر (زن و مرد) از زوجين داراي نارضايتي زناشويي پس از مصاحبه و ارزيابي به وسيله ابزارهاي پژوهش (ENRICH، SCL-90، GHQ، YSQ-SF)، در دو گروه آزمايشي و کنترل قرار گرفتند و سپس مداخله روي گروه آزمايش اجرا شد. گروه کنترل هيچ مداخله اي را دريافت نکرد و در فهرست انتظار قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که طرحواره هاي ناسازگار اوليه با نارضايتي زناشويي مرتبط هستند، همچنين مداخله طرحواره محور در ارتقا رضايت زناشويي زوجين اثربخش بود.
نتيجه گيري: مداخله آموزشي مبتني بر مدل طرحواره ها مي تواند به عنوان يکي از روش هاي مداخله در زمينه مشکلات بين فردي زوجين به ويژه نارضايتي زناشويي مورد استفاده قرار بگيرد.