مقاله اثربخشي مداخله ترکيبي درمان دلبستگي و آموزش فرزندپروري در مادران دلبسته ناايمن بر نشانه هاي کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشي / نارسايي توجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي مداخله ترکيبي درمان دلبستگي و آموزش فرزندپروري در مادران دلبسته ناايمن بر نشانه هاي کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشي / نارسايي توجه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال فزون کنشي / نارسايي توجه
مقاله دلبستگي
مقاله آموزش فرزندپروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پشت مشهدي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهباز عباس
جناب آقای / سرکار خانم: خوشابي كتايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين مطالعه به بررسي اثربخشي درمان ترکيبي بر علايم فزون کنشي کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشي / نارسايي توجه که مادران آنها سبک دلبستگي ناايمن داشتند پرداخت.
روش: براي انجام مطالعه از بين مراجعه کنندگان به مرکز آموزشي درماني رفيده شش مادر که فرزند مبتلا به اختلال فزون کنشي / نارسايي توجه داشتند، سبک دلبستگي آنها ناايمن بود و نمره افسردگي آنها در پرسشنامه افسردگي بک کمتر از ۲۱ بود انتخاب و با ترتيب تصادفي و به صورت پله اي وارد مطالعه شدند. اندازه گيري با استفاده از پرسشنامه افسردگي بک، مقياس تجارب مربوط به روابط نزديک و چک ليست علايم فزون کنشي انجام شد. هر يک از مادران ۱۰ جلسه مداخله دلبستگي و ۶ جلسه آموزش فرزندپروري دريافت کردند.
يافته ها: ميزان کاهش علايم فزون کنشي کودکان گزارش شده توسط آزمودنيها در کل مطالعه از حدود ۴% تا ۲۶% بود.
نتيجه گيري: مداخله انجام شده در کاهش علايم فزون کنشي کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشي / نارسايي توجه در مادران دلبسته ناايمن موثر بود ولي ميزان کاهش علايم در آزمودنيهاي مختلف، متفاوت بود.