مقاله اثربخشي مديريت شناختي رفتاري استرس بر بهزيستي ذهني زنان نابارور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشي مديريت شناختي رفتاري استرس بر بهزيستي ذهني زنان نابارور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري
مقاله بهزيستي ذهني
مقاله ناباروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چوب فروش زاده آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناباروري يک رويداد منفي بسيار مهم زندگي است که تاثيرات مخربي روي بهزيستي ذهني زنان و مردان نابارور مي گذارد. هدف اين پژوهش بررسي تاثير مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري بر ميزان بهزيستي ذهني زنان نابارور مراجعه کننده به کلينيک هاي زنان و نازايي شهر يزد بود.
روش: پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي با پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و پيگيري است. جامعه آماري آن زنان ناباروري بودند که در تابستان ۱۳۸۸به کلينيک هاي زنان و نازايي شهر يزد مراجعه کرده بودند. ۲۴ زن نابارور با بهره گيري از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (۱۲ نفر) و گروه کنترل (۱۲ نفر) قرار گرفتند. گروه درمان به مدت ۱۰ جلسه هفتگي تحت مداخله مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري قرار گرفتند. گرد آوري داده ها به کمک پرسشنامه سلامت ذهن و پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي انجام شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که ميانگين نمرات بهزيستي ذهني در گروه آزمايش افزايش معني داري هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پيگيري داشته است.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاکي از اثربخشي درمان مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري در بهبود بهزيستي ذهني زنان نابارور مي باشد. با توجه به کاهش بهزيستي ذهني در زنان نابارور و موثر بودن مداخله رواني بايد توجه جدي به درمان هاي روان شناختي در اين گروه بيماران شود.