مقاله اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد شناختي- رفتاري بر سلامت روان دانش آموزان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد شناختي- رفتاري بر سلامت روان دانش آموزان دختر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله مشاوره گروهي
مقاله رويکرد شناختي- رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احقر قدسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، اثر بخشي مشاوره گروهي بارويکرد شناختي- رفتاري بر سلامت روان دانش آموزان بود. براي اين منظور ۲۴ نفر از دانش آموزان دختر دوره راهنمايي مدارس دولتي شهر تهران به صورت تصادفي، انتخاب و با پرسشنامه سلامت روان مورد آزمون قرار گرفته، سپس به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جاي گرفتند. مشاوره گروهي، طي ۱۲ جلسه و هر جلسه ۲ ساعت براي گروه آزمايش ارايه گرديد. مقايسه نتايج آزمون ها در پيش آزمون و پس آزمون، نشانگر تاثير در بهبود شاخص هاي سلامت روان دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل بود؛ به عبارت ديگر، مشاوره گروهي با رويکرد شناختي- رفتاري در افزايش سلامت روان افراد موثر بوده و در طول زمان، از پايداري مناسبي برخوردار است.