مقاله اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد معنا درماني بر ارتقاي سلامت عمومي زنان آسيب ديده از زلزله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد معنا درماني بر ارتقاي سلامت عمومي زنان آسيب ديده از زلزله
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنادرماني
مقاله مشاوره گروهي
مقاله سلامت عمومي
مقاله زنان
مقاله زلزله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري زرندي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد معنادرماني بر ارتقاي سلامت روان زنان آسيب ديده از زلزله در شهرستان زرند انجام شده است. روش اجراي پژوهش از نوع نيمه آزمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل تمامي زنان آسيب ديده از زلزله شهرستان زرند مي باشد. تعداد ازدواج پژوهش۲۰ نفر مي باشد که با روش ازدواج گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شده است. ابزار استفاده شده براي جمع آوري اطلاعات پرسش نامه سلامت عموميGHQ 28) ) مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها علاوه بر روش هاي آمار توصيفي از آزمون t اسودنت استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که مشاوره گروهي با رويکرد معنادرماني موجب بهبود چهار بعد سلامت عمومي شامل وضعيت جسماني، اضطراب، افسردگي و سلامت رواني شده است. اما در بعد کارکرد اجتماعي تفاوت معناداري مشاهده نشد.