مقاله اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه عقلاني – عاطفي – رفتاري اليس، بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانش آموزان دختر پايه سوم مقطع راهنمايي شهر بهبهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه عقلاني – عاطفي – رفتاري اليس، بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانش آموزان دختر پايه سوم مقطع راهنمايي شهر بهبهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره گروهي
مقاله شيوه عقلاني – عاطفي – رفتاري اليس
مقاله اضطراب امتحان
مقاله عزت نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استاديان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه عقلاني – عاطفي – رفتاري اليس بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانش آموزان دختر پايه سوم مقطع راهنمايي شهر بهبهان، مورد بررسي قرار گرفت. جامعه، آماري اين پژوهش را کليه، دانش آموزان دختر سال سوم مقطع راهنمايي شهر بهبهان در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶ و نمونه آن را ۴۸ نفر از اين دانش آموزان که به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده و در دو گروه آزمايشي و گواه گمارده شدند، تشکيل مي دهند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش عبارت است از: پرسشنامه اضطراب امتحان اسدي مقدم و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت. طرح پژوهش، از نوع طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است. پس از انتخاب تصادفي گروه هاي آزمايش و گواه، ابتدا بر روي هر دو گروه «پيش آزمون» اجرا گرديد. سپس، مداخله آزمايشي (مشاوره گروهي به شيوه عقلاني – عاطفي – رفتاري اليس) بر روي گروه آزمايشي در۱۲ جلسه اعمال گرديد و پس از اتمام آن، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. نتايج چند متغيري داده ها نشان داد که مشاوره گروهي به شيوه عقلاني – عاطفي – رفتاري اليس، باعث کاهش اضطراب امتحان و افزايش عزت نفس دانش آموزان گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه گرديد.