مقاله اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه REBT بر خودپنداره و افت تحصيلي دانشجويان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۸۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه REBT بر خودپنداره و افت تحصيلي دانشجويان دختر
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره گروهي
مقاله رويکرد عقلاني
مقاله عاطفي و رفتاري
مقاله خودپنداره
مقاله افت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوربختيار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمديان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد رفتاري – عقلاني و عاطفي آلبرت اليس بر خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانشجويان اجرا شد.
جامعه مورد مطالعه شامل کليه دانشجويان دختر مشروط شده در دو ترم متوالي (سال تحصيلي ۸۹-۸۸) در دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول بود. ۳۲ نفر از جامعه مورد مطالعه به شيوه تصادفي ساده انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه ۱۶ نفره آزمايشي و گواه گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون خودپنداره راجرز بود که داراي دو فرم الف و ب مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحليل واريانس چند متغير (مانوا) تحليل واريانس تک متغيره انجام شد.
يافته هاي حاصل از آزمايش فرضيه ها نشان داد که خودپنداره مثبت و پيشرفت تحصيلي (معدل) پس از مداخله با مشاوره گروهي بر اساس REBT در گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه افزايش معني دار يافته است که بيانگر تاثير مثبت مشاوره گروهي به شيوه REBT بر خودپنداره و پيشرفت تحصيلي مي باشد. نتايج حاصل از پژوهش حاضر با يافته هاي پژوهش هاي قبلي مبني بر اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه رفتاري – عقلاني و عاطفي همسو مي باشد.