مقاله اثربخشي معنا درماني به شيوه گروهي در افسردگي بيماران مولتي پل اسکلروزيس (ام. اس.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۵۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشي معنا درماني به شيوه گروهي در افسردگي بيماران مولتي پل اسکلروزيس (ام. اس.)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله بيماري مولتي پل اسکلروزيس
مقاله معني درماني گروهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي هما
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش کاهش افسردگي افراد دچار به بيماري مولتيپل اسکلروزيس (ام.اس.) به شيوه معنا درماني گروهي است. پايه نظري اين بررسي معني درماني فرانکل است. فرانکل بر اين باور است انسان وقتي با وضعي تغيير ناپذير روبروست، مانند بيماري درمان ناپذير اين فرصت را يافته است که به عالي ترين و ژرف ترين معناي زندگي دست يابد. مفهوم هاي بنيادين اين نظريه: معني جويي، معناي زندگي، آزادي و مسووليت، معناي عشق، معناي رنج، معناي مرگ، و حضور خدا در ناخودآگاه است. پيشينه پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه، گوياي سودمندي اين دو شيوه در کاهش افسردگي بيماران جسمي بوده است.
براي آزمون اثربخشي اين شيوه در کاهش ميزان افسردگي، بيست و چهار نفر از بيماران ام.اس. برگزيده شدند و به شيوه تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند. گروه آزمايش در نشست هاي گروهي معني درماني شرکت کردند و گروه کنترل از فرايند درمان دور نگه داشته شدند. ميزان افسردگي هر دو گروه به وسيله پرسشنامه افسردگي بک، سه بار (پيش آزمون، پس آزمون، و آزمون پيگيري) سنجش شد. برايند اين پژوهش افزون بر تاييد چارچوب نظري، گوياي اثر بخشي معني دار گروه درماني به شيوه معني درماني در کاهش افسردگي بيماران ام.اس. است. بر اساس اين پژوهش پيشنهاد مي شود براي کاهش افسردگي بيماران ام.اس. چند گانه از مشاوره گروهي به شيوه معنا درماني بهره گرفته شود.