مقاله اثربخشي مهارت هاي اجتماعي بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان دختر دبيرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشي مهارت هاي اجتماعي بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان دختر دبيرستان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي اجتماعي
مقاله اضطراب
مقاله عزت نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي مهارت هاي اجتماعي بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان دختر پايه دوم متوسطه شهر باغملک بود. نمونه شامل ۴۲ نفر از دانش آموزان بود که به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده و در دو گروه آزمايشي و کنترل گمارده شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسسشنامه اضطراب کتل و پرسشنامه عزت نفس کوپراسميت و راهنماي آموزش مهارت هاي اجتماعي بود، طرح پژوهش از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. براي تحليل داده ها از روش تحليل واريانس و کوواريانس چندمتغيري استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان دادند که آموزش مهارت هاي اجتماعي باعث کاهش اضطراب و افزايش عزت نفس دانش آموزان گروه آزمايشي شد.