مقاله اثربخشي نوروفيدبک بر حافظه بينايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۸۵ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشي نوروفيدبک بر حافظه بينايي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوروفيدبک
مقاله بيوفيدبک الکتروانسفالوگرافي
مقاله حافظه بينايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده زليخا
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورخيرالدين جليل
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بيرامي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: پورشريفي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تاثير آموزش نوروفيدبک بر حافظه بينايي بود.
روش: اين مطالعه به صورت آزمايشي انجام شد. ۳۰ دانشجو در دو گروه آزمايش و پلاسيبو مورد بررسي قرار گرفتند. دانشجويان هر دو گروه (آزمايشي و پلاسيبو) در دو مرحله پيش و پس از آموزش با پرسشنامه خرده آزمون حافظه بينايي و کسلر مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحليل کوواريانس تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج بيانگر اين بود که بعد از ۲۰ جلسه آموزش نوروفيدبک، در گروه آزمايش بهبود چشمگيري در حافظه بينايي ديده شد. دو گروه تفاوت معني داري از نظر حافظه بينايي داشتند.
نتيجه گيري: نوروفيدبک شرطي سازي کنشگر امواج مغزي است که از طريق آن افراد ياد مي گيرند به صورت ارادي امواج مغزي خود را کنترل کنند و از طريق آن عملکرد خود از جمله حافظه را افزايش دهند.