مقاله اثربخشي گروه درماني آموزش حساسيت و تعليمي بـر کاهش اشتباهات مشاوران و روان درمانگران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشي گروه درماني آموزش حساسيت و تعليمي بـر کاهش اشتباهات مشاوران و روان درمانگران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه درماني آموزش حساسيت
مقاله گروه درماني تعليمي
مقاله اشتباهات درماني مشاوران و روان درمانگران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاك پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي گروه درماني آموزش حساسيت و گروه درماني تعليمي بر ميزان اشتباهات مشاوران در فرايند مشاوره و روان درمانگري بود. آزمودني ها ۴۵ نفر (۲۸ زن و ۱۷ مرد) از مشاوران و روان درمانگران شاغل در مراکز مشاوره دانشگاهي بودند که بطور تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايشي و يک گروه کنترل جايگزين شدند. نتايج تاثير مداخله هاي گروهي بر مشاوران، به وسيله پرسشنامه اشتباهات درماني مشاوران و روان درمانگران نشان داد که هر دو گروه درماني آموزش حساسيت و گروه درماني تعليمي در مقايسه با گروه کنترل، بر کاهش ميزان اشتباهات مشاوران (اشتباهات ناشي از انتقال متقابل منفي و اشتباهات ناشي از آموزش روان شناختي ناکافي) تاثير معناداري داشته است.