سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
فریبا حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اردبیل
عباس ابوالقاسمی – استاد و هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاریدانش آموزان دختر افسرده بود. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی است که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروهگواه انجام گردید. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دبیرستان و هنرستان شهربانوناحیه یک آموزش و پرورش شهر اردبیل در سال ۱۳۹۳ بود. نمونه پژوهش، ۵۰ دانش آموز افسرده بود که به صورتتصادفی به گروه های آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامهسازگاری دانش آموزان سینها و سینگ و پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش آماری واریانس چند متغیره (MANOWA) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری باعث بهبود سازگاری (هیجانی، تحصیلی، اجتماعی) و کاهش علایم دانش آموزان افسرده شد. نتیجه گیری: این یافته ها بیان می کند که استرس باعث افزایش ناسازگاری در دانش آموزان افسرده می شود، لذا از آموزش مدیریت استرس به عنوان یک روش موثر بر کاهش مسشکلات روانی و ارتقاء سلامت روانی دانش آموزانمی توان استفاده نمود.