سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
فریبا حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اردبیل
عباس ابوالقاسمی – استاد و هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاریهیجانی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر افسرده بود. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی است که با طرحپیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه انجام گردید. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطهدبیرستان و هنرستان شهربانو ناحیه یک آموزش و پرورش شهر اردبیل در سال ۱۳۹۳ بود. نمونه پژوهش، ۵۰ دانشآموز افسرده بود که به صورت تصادفی به گروه های آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. برای سنجش متغیرهایمورد مطالعه از پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ و پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش آماری واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری باعث بهبود سازگاری هیجانی، اجتماعی و کاهش علایم دانش آموزان افسرده شد.