سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مهران سلیمانی – گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
ژاسمن بقذیان – گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخش آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش اختلالهای رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر تهران بود. با استفاده از طرح آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل از بین دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر تهران و نمونه در دسترس، ۴۰ نفر انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شده اند. هر دو گروه با استفاده از مقیاس علائم مرضی کودکان (اسپیرافکین و گادو، ۱۹۸۴) به عنوان پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند و گروه آزمایش به مدت ۱۲ جلسه آموزش مهارتهای زندگی دریافت کردند. برای مقایسه پس آزمون هر دو گروه از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه در مقیاس اختلال رفتاری تفاوت معناداری در سطح (p<0/001) وجود دارد. از یافته های این پژوش می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اختلالهای رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر مؤثر است.