سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمد شمسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی،واحد یزد,دانشگاه آزاد اسلامی،یزد،ایران
احسان فرهادی شوربلاغی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی،واحد یزد,دانشگاه آزاد اسلامی،یزد،ایران
حسین ابوذری – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی،واحد یزد,دانشگاه آزاد اسلامی،یزد،ایران

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر بهزیستی ذهنی و هوش هیجانی مردان معتاد شهریزد انجام گرفت. نمونه این تحقیق ۳۰ مرد معتاد تحت نظر کینیک های ترک اعتیاد یزد درسال ۱۳۹۳ بود که بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( ۱۵ نفر) و کنترل ( ۱۵ نفر) انتخاب شدند. متغییرهای وابسته در این پژوهشبهزیستی ذهنی و هوش هیجانی مردان معتاد بود که با آزمون های هوش هیجانی بار- آن و بهزیستی ذهنی ارزیابیشدند. متغییر مستقل آموزش هوش هیجانی بود که در هشت جلسه تنظیم و به گروه آزمای ش آموزش داده شد .فرضیه های تحقیق این بود که آموزش هوش هیجانی بر بهزیستی ذهنی و هوش هیجانی و ابعاد آن ها مؤثر است . داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش هوش هیجانی بهزیستی ذهنی مردان معتاد (عواطف منفی و عواطف مثبت) و هوش هیجانی مردان معتاد را بهبود بخشیده است (P<0/05).