سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
ریحانه سیدموسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
علیرضا حیدرزادگان – استادیار و عضوهیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان،دکتری مدیرت و برنامه ریزی درسی
سیدجواد حسینی – کارشناس ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی تدریس سازماندهی شده مطالب بر اساس الگوی آزوبل بر ماندگاری مطالب در درس زیستشناسی سال دوم دبیرستان انجام شد. این پژوهش با روش نیمه آزمایشی که با مشارکت ۵۶ نفر (۲۸ نفر گروه آزمایش و ۲۸ نفرگروه کنترل) ازدانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان نمونه فرهنگ (آموزش و پرورش ناحیه ۲ زاهدان) که در سال تحصیلی۹۴-۹۳ مشغول به تحصیل می باشند، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، انجام شد. ابزار پژوهش آزمون های سری(پیش آزمون و پس آزمون) که پایایی این آزمون ها با استفاده از روش کودر ریچاردسون ۲۰ محاسبه گردید و ضریب پایایی برای پیش آزمون ۰/۷۴ برای پس آزمون اول ۰/۸۱ و برای پس آزمون دوم ۰/۸۲ محاسبه شد. روایی پرسشنامه ها هم مورد تأیید جمعی از متخصصین و معلمان درس زیست شناسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل شد. یافته ها نشان داد که روش نقشه مفهومی نسبت به روش های سنتی در افزایش ماندگاری مطالب در طی زمان تأثیر بیشتری دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر این نتیجه حاصل شد که کاربست نقشه های مفهومی راه حل مناسب برای ایجاد کردن یادگیری معنادار و پایدار است که با ایجاد ارتباط های منطقی بین مفاهیم، سبب ماندگاری دانش فراگیران می شود.