سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امین قشلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد خمین
عباس شمسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد خمین
سیدرضا میرمهدی – استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش اثربخشی درمان نگهدارنده متادون بر بهبود اختتلات خلقی -عاطفی معتادانزندانی شهر گلپایگان در سال ۱۳۹۳ بود روش :این پژوهش به روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با-گروه گواه انجام شد .نمونه شامل ۳۰ معتاد در زندان شهرستان گلپایگان بود که به شیوه در دسترس انتخاب و باروش گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گواه (۱۵ نفر) تقسیم شدند.گروه آزمایش به مد ۲ ماه تحت درمان با متادون قرار گرفتندو گروه گواه درمان خاصی را دریافت نکردند .پرسشنامه سلامت روان scl90 برای جمع آوری داده مورد استفاده قرار گرفت .یافته ها : نتایج نشان داد که میانگین نمره اختلاف روانی کل در گروه آزمایش بهتراز گروه گواه بود همچنین نمرات : افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری در گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از گروه گواه بود .نتیجه گیری :درمان نگهد ارنده متادون به عنوان یکی از روش های مناسب برای ترکمواد بر بهبود اختلات خلفی –عاطفی معتادان موثر است.