سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
آزاده مهدوی – کارشناس ارشد، روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
کامران یزدانبخش – استادیار، روانشناسی شناختی،گروه روان شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه
میثم شریفی – دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:
زمینه: مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری پیشرونده عصبی و عامل ناتوانی هایی در افراد است. ماهیت مزمن، علائم همراه، حوادثاسترس زا و واکنش افراد در کنار یکدیگر، باعث وخامت و تسریع حملات بیماری می گردد، که این، خود سبب می شود تا بیماران اماس ، علائم روانشناختی گسترده تری را تجربه کنند. هدف: پژوهش پیش رو با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی در افسردگی و اضطراب مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس انجام گرفت. روش : پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است که درآن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مراجعین زن با تشخیص مالتیپل اسکلروزیس به انجمن ام اس کرمانشاه می باشند که از بین جامعه آماری، ۲۲ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، دردو گروه آزمایشی و کنترل (۱۲ نفر گروه آزمایش و ۱۲ نفر گروه کنترل) گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامهافسردگی بک (BDI-II) ، پرسشنامه اضطراب بک (BAI) و پکیج شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بود و داده ها بااستفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان دادند که شناخت درمانیمبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم افسردگی و اضطراب مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس تأثیر دارد. نتیجه گیری: مهمترین اشارهی ضمنی پژوهش در مبتلایان به ام اس این است که متولیان درمانی باید سعی کنند این روش درمانی را به عنوان یک درمان مکملدر این حوزه مورد توجه بیشتر قرار دهند.