سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهدی علی نژادی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
حجت گودرزی – دکترای فلسفه (استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان)
محمد اسماعیل ابراهیمی – دکترای روانشناسی عمومی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان)

چکیده:
این پژوهش با هدف اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر مدل مارلات بر استفاده مناسب تر از راهبردهای شناختی تنظیمهیجان در افراد وابسته به مواد مخدر انجام شد. پژوهش حاضر از نوع طرح های نیمه آزمایشی است که از طرح پیش آزمون-پس-آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. در این پژوهش تعداد ۳۰ نفر از افراد وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز ترکاعتیاد شهرستان همدان در سال ۹۳-۱۳۹۲ را تشکیل می دهد، آزمودنی ها به روش تصادفی انتخاب و با همین روش در گروه هایآزمایش و کنترل جایگزین شدند: ۱) گروه آزمایش ۱۵ نفر ۲) گروه کنترل ۱۵ نفر. گروه آزمایش در طی ۱۲ جلسه ۲ ساعته به صورتگروهی تحت درمان قرار گرفتند آزمودنی ها توسط مقیاس راهبردهای شناختی تنظیم هیجان قبل از شروع درمان و در پایان موردارزیابی قرار گرفتند، آزمودنی های گروه گواه هیچ نوع مداخله یا درمانی دریافت نکردند. داده ها به کمک روش آماری تحلیلکواریانس چند متغیره، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که مداخله شناختی-رفتاری مبتنی بر مدل مارلاتبر استفاده مناسب تر از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد وابسته به مواد مخدر مؤثر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت کهبه کارگیری روش مداخله شناختی-رفتاری مبتنی بر مدل مارلات بر استفاده مناسب تر از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افرادوابسته به مواد مخدر اثربخش می باشد و به کارگیری این روش درمانی در مراکز درمانی اعتیاد می تواند مفید باشد.