سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
شهرام عباسی دادگر – شهرام عباسی دادگر، دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران

چکیده:
مقدمه : اضطراب امتحان به اضطرابی گفته می شود که دانش آموزان قبل از جلسه امتحان دچار آن شده اند و در جلسهامتحان اضطرابشان به اوج خود می رسد، حتی گاه چنین دانش آموزانی از رفتن به جلسه امتحان خودداری می کنند، لذاپژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان و اثربخشی آن بر پیشرفتتحصیلی انجام پذیرفت.روش کار : جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر نیمه اول متوسطه کلان شهر کرمانشاه در نیمسال دوم تحصیلی۹۳-۹۲ است که از میان ۳۲۰ دانش آموز دبیرستان شهید عباس یوسفی در سه مقطع اول دوم و سوم نیمه اول متوسطه از ۱۹۶ نفر این دانش آموزان به صورت تصادفی با پرسشنامه اضطراب امتحان مورد غربالگری قرار گرفتند و باتوجه به نمرهاضطراب امتحان بالا (بیشتر از نقطه برش ۳۷) از هر مقطع تحصیلی اول، دوم و سوم هر کدام ۲۰ نفر جمعاً ۶۰ نفر انتخابو به صورت تصادفی در دو گروه ۹۳ نفری آزمایش و کنترل طبقه بندی شدند. سپس هریک از دانش آموزان گروه آزمایشبه مدت ۲ هفته در ۵ جلسه ۴۵ دقیقه ای تحت مداخله هیپنوتراپی شناختی رفتاری قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونهآموزشی دریافت نکرد بعد از اتمام دوره به منظور بررسی میزان تغییر متغییر وابسته (اضطراب امتحان)، دوباره آزموناضطراب امتحان به عنوان پس آزمون در هر دو گروه پیش از امتحان پایان ترم اجراء شد ؛ جهت بررسی پیشرفت تحصیلیدانش آموزان نیز معدل نیمسال اول و دوم آنها ثبت گردید، داده های حاصل نیز با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس و تیوابسته توسط نرم افزار ۲۲ SPSS تحلیل گردیدند.نتایج : تحلیل کواریانس نشان داد که نمرات اضطراب امتحان گروه آزمایش پس آزمون در مقایسه با گروه کنترل به طورمعنا داری کاهش یافته است و همچنین آزمون تی وابسته نیز نشان داد که معدل نیمسال دوم دانش آموزان گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل به طور معنا داری افزایش یافته است.بحث و نتیجه گیری: هیپنوتراپی شناختی رفتاری می تواند منجر به کاهش اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دردانش آموزان شود.