مقاله اثربخش درمان شناختي – رفتار وسواس مادران بر افسردگي کودکان آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۵۳۳ تا ۵۵۲ منتشر شده است.
نام: اثربخش درمان شناختي – رفتار وسواس مادران بر افسردگي کودکان آن ها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواس
مقاله اجبار
مقاله افسردگي كودك
مقاله درمان شناختي ـ رفتاري گروهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صرامي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شعله
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اكوچكيان شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير درمان شناختي ـ رفتاري وسواس مادران بر كاهش افسردگي کودکان آن ها انجام شده است.به اين منظور ابتدا به روش نمونه گيري تصادفي يکي از نواحي پنج گانه در استان اصفهان انتخاب و سپس به همين روش دو دبستان از اين ناحيه برگزيده شدند به مادران ۲۶۰ دانش آموز كلاس اول و دوم، پرسشنامه وسواس مادزلي و مقياس سلامت رواني كودك انتاريو (جهت سنجش افسردگي كودك) داده شد.
تحليل نتايج در مرحله اول، همبستگي ۰٫۴۹ و معناداري را در سطح۰٫۰۱  بين وسواس مادر و اختلالات رفتاري كودك نشان داد. در مرحله دوم از ميان كل آزمودني ها ۴۰ نفر از افرادي كه بالاترين نمره را در سياهه وسواس مادزلي كسب كرده بودند، انتخاب و مورد مصاحبه تشخيصي قرار گرفتند. از اين افراد، ۳۲ نفر كه بر اساس ملاك هاي تشخيصي چهارمين ويرايش راهنماي تشخيصي و آمـاري اختلالات روانـي (DSMIV) واجد علایم وسواس، تشخيص داده شدند به طور تصادفي در دو گروه ۱۶ نفري آزمايش و كنترل جايگزين گرديدند. نمرات اوليه آزمودني ها در دو مقياس نام برده، به عنوان نمره پيش آزمون در نظر گرفته شد. گروه آزمايش، در مدت يك ماه، ۸ جلسه ۹۰ دقيقه اي درمان شناختي ـ رفتاري گروهي شامل آرام سازي عضلاني، شناخت خطاهاي منطقي، چالش با افكار، مواجهه و جلوگيري از پاسخ را دريافت نمود. بعد از پايان جلسات درماني، پس آزمون بر روي دو گروه اجرا شد. يك ماه بعد از اجراي پس آزمون نيز آزمون پيگيري انجام گرفت. تحليل كوواريانس نتايج نشان داد كه علایم وسواس مادران گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل در مراحل پس آزمون و پيگيري به طور معناداري كاهش يافته است (p<0.0001). افسردگي كـودكـان گروه آزمايش در مرحله پس آزمون تفـاوت معنـاداري نسبـت بـه گـروه كنتـرل نـداشـت p=0.118))؛ اما در مرحله پيگيري، نمرات گروه آزمايش كاهش معناداري نسبت به گروه كنترل نشان داد (p=0.012)