سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: پنجمین همایش ملی حبوبات
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
قربانعلی اسدی – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سرور خرم دل – استادیارگروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسن هاتفی فرجیان – کارشناس علوم باغبانی دانشگاه ازاداسلامی واحدشیروان شیروان ایران

چکیده:
به منظور بررسی تاثیرمقادیرمختلف بقایای اندام های هوایی افتابگردان براجزای عملکرددانه و عملکرد بیولوژیکی نخود آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد درسال زراعی ۱۳۹۱-۹۲ درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکراراجرا شد تیمارها شامل مصرف ۲۵و۵۰و۷۵و۱۰۰درصد بقایای اندام های هوایی افتابگردان براساس ۲/۵ تن درهکتار و عدم مصرف بقایا صفر به عنوان شاهد بودند نتایج نشان داد که اثرمیزان بقایای افتابگردان برتعدادشاخه فرعی دربوته تعداد غلاف دربوته تعداددانه دربوته وزن صددانه عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه نخود معنی دارp≤۰/۰۱ بود با افزایش میزان برگشت بقایای افتابگردان اجزای عملکردوعملکرد دانه نخود افزایش یافت بیشترین تعداد شاخه فرعی تعداد غلاف دربوته تعداددانه دربوته وزن صددانه برای تیمار ۱۰۰درصد برگشت بقایای افتابگردان مشاهده گردید بالتترین میازن عملکرد بیولوژیکی و دانه به ترتیب برابربا ۲۳۷/۹و۹۷/۲کیلوگرم درهکتار به تیمار ۱۰۰درصد برگشت بقایااختصاص داشت بطوریکه باافزایش بقایای افتابگردان ازصفرتا۱۰۰ درصد میزان عملکرد بیولوژیکی و دانه برابر با ۳۵درصد افزایش یافت بدین ترتیب به منظور بهبود عملکرد درنخود درراستای دستیابی به اصول کشاورزی پایدارمیتوان مصرف مقادیر مختلف بقایای گیاهان اللوپاتیک نظیر افتابگردان رامدنظر قرارداد