سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جلیل پیران – دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
غضنفر میرجلیلی – دانشکده فیزیک دانشگاه یزد، مرکز پرتو فرایند یزد
سیدمحمدعلی صالحی – دانشکده فیزیک دانشگاه یزد

چکیده:

لایههای نازک CdS به روش تبخیر گرمایی در دمای اتاق تهیه شد . از پراش اشعه ایکس (XRD) برای آنالیز ساختار شبکه استفاده کردیم . اثر تابش الکترونهای پر و مشاهده شد (۰۰۲) بررسی شد . لایهها ساختار ششگوش با جهت رشد ۱۵۰kGy و ۱۲۰ ،۳۰ ( بر ساختار شبکه لایههای بدون تابش و تابش با دزهای ۱۰MeV) انرژی اندازه بلورک با افزایش دز افزایش مییابد