سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین صابری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
سید حمید رضا رمضانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
محسن آرزمجو – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
حمید تجلی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

چکیده:

به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت ارقام کلزا در منطقه بیرجند ، آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند اجرا شد . در این آزمایش ، تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی درپنج سطح (ششم مهر، شانزدهم مهر، بیست و ششم مهر، ششم آبان و شانزدهم آبانماه) و پنج رقم کلزا به عنوان عامل فرعی (زرفام، طلایه، هایولا ۴۰۵ ، اوکاپی و RGS003) به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار، مورد بررسی قرار گرفتند . صفات مورد بررسی عبارت بودند از : عملکرد دانه ، وزن هزار دانه ، تعداد خورجین در گیاه ، تعداد دانه در خورجین ، تعداد روز تا گلدهی و رسیدگی . نتایج نشان داد که بین تاریخ های کاشت اول تا سوم اختلاف معنی داری از نظر عملکرد وجود ندارد ولی تاریخ کاشت اول با ۱/۷۲ تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد بود. بین ارقام هایولا ۴۰۵، RGS003 و زرفام از نظر عملکرد اختلاف معنی داری مشاهده نشد ولی رقم هایولا ۴۰۵ با ۱/۴۸ تن در هکتار بیشترین عملکرد دانه را دارا بود . با توجه به نتایج حاصله از یک سال آز مایش به نظر می رسد که رقم هایولا ۴۰۵ و تاریخ کاشت اول برای منطقه موردنظر مناسب م یباشند.