سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی فدایی – کارشناس ارشدزراعت سازمان جهاد کشاورزی کرمان
سیدمهدی ناصرعلوی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن فرحبخش – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی (ارتفاع گیاه، تعداد، طول وعرض برگ) محتوای آب نسبی، کلروفیل وسطح ویژه برگ سه رقم ذرت دانه ای، آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در قالب کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در منطقه کرمان اجرا گردید. در این آزمایش تنش خشکی در چهار سطح: S0= انجام آبیاری کامل (شاهد فاقد تنش)، S1= قطع آبیاری ازمرحله خمیری دانه تاآخرفصل رشد ، S2= قطع آبیاری ازمرحله دانه بستن، S3= قطع آبیاری ازمرحله گلدهی گیاه به عنوان فاکتوراصلی و رقم در سه سطح: V1= سینگل کراس ۷۰۴ و V2= سینگل کراس ۶۴۷ و V3= تری وی کراس ۶۴۷ به عنوان فاکتور فرعی به صورت تصادفی در ۳۶ کرت آزمایشی توزیع شدند . کاشت بذوردرتاریخ ۸۴/۲/۲۴ انجام ودرهمان تاریخ کرت ها آبیاری شدند . آبیاری کرت های آزمایش هر ۷روزیکباروبااستفاده ازسیستم هیدروفلوم انجام شد . نتایج نشان دادکه تنش خشکی اثر معنی داری بر صفات مورد آزمایش داشته و باعث کاهش محتوای کلروفیل برگ، محتوای آب نسبی برگ و شاخص سطح ویژه برگ می شود . تغییرات خصوصیات رشدی از جمله ارتفاع گیاه ، تعداد برگ ، طول و عرض برگ درطی فصل رشد اندازه گیری شد و مشاهده گردید که از روند متعارفی تبعیت می نمایند. با وجود این با ایجاد تنش خشکی از افزایش رشد این صفات نسبت به شاهد کاسته شد که البته اثرخشکی براین صفات در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار نبود. اثررقم فقط برصفات محتوای آب نسبی وسطح ویژه برگ معنی داربود وبر صفات دیگر تاثیر معنی دارنداشت. اثر متقابل خشکی با رقم در مورد هیچیک ازصفات فوق معنی دارنبود.