سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی فدایی – کارشناس ارشدزراعت سازمان جهاد کشاورزی کرمان
سیدمهدی ناصرعلوی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید نجفی نژاد – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
مهدیه حاج غنی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد دانه وبیولوژیکی ، وزن خشک هریک ازاندام های گیاه ونسبت های وزن خشک اندام های سه رقم ذرت دانه ای، آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در قالب کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در منطقه کرمان اجرا گردید . در این آزمایش تنش خشکی در چهار سطح: S0= انجام آبیاری کامل (شاهد بدون تنش)، S1= قطع آبیاری درمرحله خمیری دانه تاآخرفصل رشد، S2= قطع آبیاری درمرحله دانه بستن و S3= قطع آبیاری درمرحله گلدهی گیاه به عنوان فاکتوراصلی و رقم در سه سطح: V1= سینگل کراس ۷۰۴ و V2= سینگل کراس ۶۴۷ و V3= رقم تری وی کراس ۶۴۷ به عنوان فاکتور فرعی به صورت تصادفی در ۳۶ کرت آزمایشی توزیع شدند. کاشت بذوردرتاریخ ۸۴/۲/۲۴ انجام وکرت های آزمایش هر ۷روز یکبار با استفاده ازسیستم هیدروفلوم آبیاری شدند . برداشت نمونه ها جهت بررسی اثر فاکتور های مورد نظر در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک در اواخرشهریور صورت گرفت .نتایج نشان داد که تنش خشکی اثر معنی داری بر صفات مورد آزمایش داشته و باعث کاهش وزن خشک کل گیاه، وزن خشک برگ ، وزن خشک ساقه ، وزن خشک بلال ونسبت وزن خشک برگ به ساقه می شود. همچنین تنش خشکی باعث افزایش درصد چوب بلال ونسبت وزن خشک ساقه به وزن خشک کل دز مقایسه با شاهد گردید. اثر رقم فقط برصفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن خشک برگ، وزن خشک بلال ونسبت وزن خشک برگ به ساقه معنی دار شد. درحالی که اثرمتقابل خشکی ورقم برهیچیک ازصفات موردآزمایش معنی دارنبود.