سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حبیب ا.. عباسعلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
سعدا… هوشمند – استادیار دانشگاه شهرکرد
حسین زینلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
علی تدین – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

گیاه بابونه به عنوان یکی ازگیاهان متحمل به تنش خشکی در میان گیاهان دارویی دیگر مطرح می باشد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژ یکی بابونه بر روی چهار ژنوتیپ متفاوت یک آزما یش مزرعه ای با طرح اسپیلیت پلات به صورت بلوک ها ی کامل تصادفی با دو شرایط تنش خشکی و بدون تنش (شاهد) در کرت های اصلی و ژنوتیپ ها در کرت های فرعی در سه تکرار در منطقه مبارکه اصفهان در سال زراعی ۸۵-۸۶ انجام شد .جهت اعمال تنش خشکی ، آبیاری با شروع گلدهی متوقف شد . میانگین داده ها نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی دار بر صفات تعداد گل در گیاه، وزن تر اندام هو ایی، وزن خشک گل ، وزن خشک اندام هو ایی، میزان آب اندام هوایی داشته است . اختلاف بین ژنوتیپ ها در تمامی صفات بجز قطر گل معنی دار بود. ژنوتیپ منطقه اصفهان از گونه Matricaria chamomile از نظر تعداد گل و میزان نسبی اندام هوایی برترین ژنوتیپ بود، در حالی که در اغلب صفات دیگر، ژنوتیپ منطقه مشهد از گونه sevance Tripleurospermum بالاترین عملکرد را نشان داد. در بین صفات، قطر گل و تعداد پنجه کمترین و وزن تر اندام هوایی و تعداد گل در گیاه بیشترین تغییر پذیری از شرایط واجد تنش به شرایط بدون تنش نشان دادند.