سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طه رودبار شجاعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نیازعلی سپهوند – موسسه تحقیقات اصلاح تهیه و تهیه نهال و بذر کرج
منصور امیدی – دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
عبداله محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در حال حاضر قسمت اعظم تولید سیب زمینی در دنیا از طریق غده های عاری از ویروس کشت با فتی انجام می شود ، لذا بررسی ارقام تجاری جهت تولید ریز غده عاری از ویروس سیب زمینی ضروری می باشد. در این طرح اثر هورمون های مختلف، به تنهایی و ترکیبات آنها در کشت مریستم سیب زمینی، ارقام اگریا ، مارفونا، سانته، و بورن مورد بررسی قرار گرفت . در رقم بورن ، محیط حاوی ۲ میلی گرم در لیتر GA3، بهترین ترکیب هورمونی برای کشت مریستم بود. و در رقم اگریا بهترین ترکیب هورمونی، محیط حاوی ۲/۵ میلی گرم در لیتر GA3 و در رقم مارفونا و سانته بهترین ترکیب هورمونی، محیط حاوی ۰/۵ میلی گرم در لیتر KIN به اضافه ۳ میلی گرم در لیتر GA3 بود . پس از آن گیاهچه های تولید شده به منظور بررسی بهترین محیط انتقال مجدد به محیط های نیمه جامد حاوی چهار ترکیب هورمونی مختلف منتقل گشتند . در مرحله انتقال مجدد گیاهچه های حاصل از کشت مریستم ، بهترین محیط برای ارقام بورن ، اگریا و مارفونا محیط حاوی ۱/۵ میلی گرم در لیتر IBA به علاوه ۰/۵ میلی گرم در لیتر BA و ۲ میلی گرم در لیتر GA3 و برای رقم سانته محیط حاوی ۰/۵ میلی گرم در لیتر IBA به علاوه ۱/۵ میلی گرم در لیتر GA3 بود. در این مرحله گیاهانی که رشد مناسبی داشتند، به محیط کشت MS فاقد هورمون منتقل شدند تا بنیه گ یاهان یکنواخت گردد . سپس بر روی گیاهچه های به دست آمده تست الیزا انجام شد و گیاهچه هایی که عاری از ویروس شناخته شدند ، به گلخانه منتقل شدند و تعداد و عرض مینی تیوبر های به دست آمده بررسی شد. رقم مارفونا بیشترین تعداد مینی تیوبر و رقم اگریا کمترین تعداد مینی تیوبر را داشتند و هیچ اختلافی از نظر عرض مینی تیوبر ها در بین ارقام مورد بررسی دیده نشد.