سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا تدین فر – دانشجوی کارشناسی ارشد ازه های هیدرولیکی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمود فغفور مغربی – دانشیارگروه عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از مهم ترین پارامترهای بررسی رفتار رودخانه ها، پارامتر مقاومت در برابر جریان است. تاکنون براییافتن ضریب مقاومت در برابر جریان تلاشهای زیادی صورت گرفته و روشهای مختلفی نیز ارائه شده است. اما ازآنجایی که در طبیعت پراکندگی زبریها بسیار نامشخص، تصادفی و ازیک مقطع به مقطع دیگرتفاوتها فاحش می باشد، رابطه ای که بتواند اثرات کلی زبریها را با همه رفتارهای غیر خطی مقاومتی در برابر جریان بیان کند،کار ساده ای نخواهد بود. به نظر می رسد باید به گونه ای مشخص اثر توزیع و اندازه المانهای زبری در روابط پیشنهادی لحاظ گردد. در مقاله حاضر دریک فلوم آزمایشگاهی اقدام به شبیه سازی بستریک رودخانه گردیده است که تحت حالت های مختلف زبری از نظر توزیع، اندازه و دبی های مختلف قرار گرفته، سپس بر اساسیک تحلیل آماری بهترین ضریب زبری مانینگ، با استفاده از اطلاعات تمامی بازه ها بدست آورده شده است