سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حکیمه عباسلو – دانشجوی فوق لیسانس
سحر فاضلی – دانشجوی فوق لیسانس
حمیدرضا معماریان – دانشجوی فوق لیسانس
ابراهیم ادهمی – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

فسفر از یکسو دارای نقش کلیدی در تغذیه گیاه و از سوی دیگر عاملی مهم در کیفیت محیط زیست است . تغییر کاربری اراضی از حالت طبیعی به کشاورزی می تواند سبب تغییر در وضعیت فسفر شود . در حالیکه در شرایط طبیعی فسفر آلی نقش مهمی در قابلیت جذب فسفر دارد در اراضی کشاورزی کودهای فسفری منبع اصلی فسفر قابل جذب م یباشند.که پیامد آن انباشته شدن فسفر در اف قهای سطحی و تشدید بهپروری است. شمال کشور به دل یل بارندگی زیاد، تنوع جوامع گیاهی و نیز دارا بودن تالاب های فراوان از لحاظ ز یست محیطی مورد توجه است. جنگل های ا ین منطقه در سال یان اخ یر بعلت تغییر کاربر ی زمین به اراضی زراعی مبدل شده اند. هرچند نقش فسفر ا ز دیرباز در پایداری محیط زیست شناخته شده معذالک ، اطلاعات منتشر شده چندانی از تغییرات شکل های آلی و معدنی فسفر در ا ین اراضی وجود ندارد . به همین علت ، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر کاربری اراضی و تکامل خاک بر شکلهای مختلف فسفر در یک ردیف پستی و بلندی در شمال کشور میباشد.