سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمیله حاجی وندی – بخش فیزیک دانشگاه شیراز
محمدمهدی گلشن – بخش فیزیک دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مقاله با بسط مدل دو ترازه غیرخطی سیواکومار ( یک نمونه جینز کامینگز غیرخطی وابسته به شدت ) به مدل سه ترازه Λ شکل و در حضور محیط کر،تحول زمانی میانگین فوتونها بر ای حالتی که یکی ازمیدانها همدوس و دیگری غیرهمدوس بوده و اتم در حالت پایه باشد ،بررسی شده است . دراین مدل،اتم Λ شکل با دو میدان کوانتومی که یکی از آنها باعث تحریک اثر کر و همچنین جفتیدگی وابسته به شدت می گردد،برهمکنش می کند . با محاسبه و رسم نمودارهای میانگین فوتونها برحسب زمان برای مقادیر مختلفی از ثابت کر و عامل جفتیدگی غیرخطی ،نشان داده می شود که پدیده نمووفروهش در هر دو میدان ( همدوس و غیرهمدوس ) بوجود می آید . همچنین نشان داده می شود که با افزایش هر یک از عوامل غیرخطی دوره تناوب نموها ( فروهش ها ) کوچک شده بقسمی که برای مقادیر بسیار بزرگ عوامل مذکور،نظم لازم برای این پدیده از بین خواهد رفت