سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا رشوند – شرکت سهامی باتری سازی نیرو
مسعود کهزادی – شرکت سهامی باتری سازی نیرو

چکیده:

دی اکس ید منگنز یکی از اجزاء مهم باتر ی ها ی آلکالا ین ، رو ی – کربن و … است . بهتـر ین نـوع دی اکس ید منگنز ، نوع الکترولیتی (EMD) است که به خاطر خصوص یات منحصر به فرد ، در بـاتر ی های آلکالا ین به کار م ی رود . در روش الکتروش یمیایی، یون منگنز توسط جریان الکتریکـ ی بـر رو ی آند اکسید می شود . به طور معمول آند از جنس ت یتانیوم و کاتد از جنس سرب انتخـاب مـ ی شـود . استفاده از کاتد سرب ی مع ایبی دارد مانند : افزایش فوق ولتاژ ، ورود ناخالص ی سرب و … . اسـتفاده از کاتد تیتانیومی معا یب بالا را از ب ین م ی برد اما خود اشکالات د یگری به وجود م ی آورد . از جمله ا ین معایب م ی توان به تغ ییر مکان یسم واکنش و تخر یب د ی اکس ید منگنز اشاره نمود . در ا ین مقالـه بـا ارائه یک روش ، مبتن ی بر تثب یت غلظت الکترول یت و شرا یط سنتز و انجام فرآ یند بـه طر یقـه ن یمـه پیوسته، امکان استفاده از کاتد ت یتانیومی م یسر شده است . نتایج آزما یش با استفاده از تست هـا ی ولتامتری چرخه ا ی ، XRD ، تصو یر بردار ی SEM و آنال یز ش یمیایی مورد تا یید قـرار گرفـت و در نهایت در ساخت رینگ کاتدی باتری آلکالاین به کار گرفته شد و ظرفیت باتری ها محاسبه شد .