سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد محمودی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان ، زنجان
مصطفی صحرایی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز

چکیده:

در این مقاله خواص جذبی و پاشندگی باریکه کاوشگرضعیف در یک محیط اتمی سه ترازی از نوع Λ مطالعه می شود . تغییرات طیف جذبی و پاشندگی در حضور میدان غیر همدوس و همچنین همدوسی ناشی از گسیل خودبخود (SGC) در سیستم مزبور مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج به دست آمده نشان می دهند که با اعمال میدان غیر همدوس و در حضور همدوسی ناشی از گسیل خودبخود، طیف جذبی و پاشندگی باریکه کاوشگرضعیف، به فاز نسبی میدان های کوپلاژ و کاوشگر وابسته است، در صورتیکه در غیاب یکی از این اثرات ، وابستگی فازی طیف جذبی و پاشندگی از بین می رود .