سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مصطفی اخشابی – کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار
خسرو رضایی – مربی، کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران تنکابن

چکیده:
امروزه محققین بسیاری در پی یافتن عناصر تأثیر گذار بر پدیده ی تعهد سازمانی اند اما این پژوهش در جستجوی چگونگی تأثیر گذاری ابعاد مختلف رضایت شغلی کارکنان بر پدیده ی تعهد سازمانهای در عصر حاضر است. در این مقاله برای بررسی فرضیه اثر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان حوزه معاونت مشارکت های مردمی کمیته امداد از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و ضریب همبستگی اسپیرمن (r=0/730) است و این نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان، در سطح P<0/01 وجود دارد و فرضیه صفر رد می شود. پس می توان گفت که با اطمینان ۰/۹۹ هر چه میزان رضایت شغلی در این سازمان بیشتر باشد تعهد نیز بالاتر خواهد رفت. از طرف دیگر همبستگی بین مؤلفه های ماهیت کار، حقوق و دستمزد، ارتقا، همکاران، سرپرست و تعهد سازمانی به ترتیب ۰/۶۶۶، ۰/۶۶۲، ۰/۶۸۵، ۰/۵۸۵، ۰/۴۵۰ است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین تعهد سازمانی و تمامی مؤلفه های رضایت شغلی در سطح P<0/01 وجود دارد. پس می توان گفت که هرچه تعهد سازمانی بیشتر گردد، سطح ابعاد رضایت شغلی نیز بالاتر خواهد رفت.