سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش تبلیغات خلاق بانکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی سلیمانی بشلی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد
وجیهه طالبی – (مدیر صادرات شرکت کیوان (سهامی عام

چکیده:

ارتباطات در بازاریابی نقش عمدهای در ایجاد ارزش برای برندهای مختلف ایفا مینماید و با افزایش ارتباطات بین شرکتها ومشتریان آنها بر قدرت و ارزش برند این شرکتها افزوده میشود. از میان ابزارهای مختلف ارتباطی، تبلیغات و فعالیتهای ترفیعی همواره دارای نقش کلیدی بودهاند. هدف از این مقاله بررسی چگونگی تاثیرگذاری تبلیغات و نیز ترفیع قیمت بر روی ارزش ویژه برند بانک اقصاد نوین و ابعاد مختلف آن مانند کیفیت ادراک شده، تداعی برند، وفاداری به برند و درنهایت آگاهی از برند بوده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که فعالیتهای تبلیغاتی و نیز ترفیعی مربوط به قیمت دارای ارتباط و تاثیرات مثبت بر ارزش ویژه برند در بانکها بوده اند. از اینرو به منظور تقویت ارزش نام و نشان تجاری در بانکها ضروری است مدیران بانکی بر روی عوامل مذکور دقتنظر لازم را اعمال نمایند.