سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدتقی امید نائینی – استادیار دانشکدة عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
محسن فضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه

چکیده:

در این تحقیق اثر شکل مقاطع پایه پلها بر نیروی دراگ و نیروی نوسانی عمود بر جریان مورد بررسی قرار گرفته است . هدف اصلی تحقیق بدست آوردن شکلی مناسب جهت کاهش نیروهای جانبی و آبشستگی می باشد . شکل مقطع پایه پل در مقدار و نوسانات نیروهای جانبی تأثیر دارد، مقدار این نیرو برای مقاطع مختلف پایه پلها بدست آمده و تأثیر شکل مقطع در کاهش نیروهای مذکور بررسی می شود . همچنین نیروهای درگ و عمود بر جریان در حالت قرار گیری پایة پل به صورت مورب در برابر جریان نیز مورد مطالعه قرار گرفته است .
مطالعه جریان در حالت دوبعدی و با استفاده از مدل عددی موجود در عدد رینولدز ۲*۱۰^۵ انجام شد . جهت اطمینان از صحت عملکرد مدل عددی مقایسه نتایج برای حالت سیلندر استوان ه ای مدور با نتایج بدست آمده توسط دیگر محققین انجام شده و تطابق خوبی حاصل شده است . علاوه بر مدلسازی عددی جریان از یک مدل ازمایشگاهی برای بررسی اثر شکل پایه پل بر آبشستگی نیز بهره گرفته شد و تطابق خوبی با نتایج بدست آمده از مدل عددی حاصل شده است