سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین آشوری – دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف
عباس رضوی منش – دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

عملیات ذور جزئی بانگهداشتن الیاژ ZA27 دردمایی بین نقطه شروع و خاتمه انجماد با اعمال فشارمطلوب برنمونه که روی فیلتر سرامیکی قرارگرفته است صورت گرفت دراین ازمایشات فازهای بین دندریتی ازفیلتر عبور کرده و دندریتهای باقی مانده برروی فیلتر بطرف یکدیگر فشرده و به ترتیبی دریکدیگر گره می خورند صفحه نازکی ازسنگ متخلخل مخصوص سایش فلزات بعنوان فیلتر استفاده گردید برای انجام ازمایشات قالب های یکبار مصرف ازجرم های ریختنی مقاوم دربرابر حرارت درابعادنمونه ازمایش ضربه تهیه گردیدند جهت بررسی چگونگی انجام عملیات علاوه برمطالعه سطح مقطع منجمد شده درزیرمیکروسکوپ نوری ازتصاویر الکترونی و تصاویر توزیع عناصر کمک گرفته شد انالیز شیمیایی فاز باقیمانده برروی فیلتر و فاز عبور کرده نیز جدا شدن فاز مذاب و جامد ازیکدیگر را نشان میدهد ازمایش ضربه برروی نمونه های ریخته گری شده بدون عملیات ذوب جزئی و پس ازعملیات نیز صورت گرفت