سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد اشراف – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
فرشاد دشتی – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
خسرو پرویزی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
مهرداد چایی چی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

اثر غلظت های مختلف پاکلوبو ترازول (۰، ۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ میلی گرم در لیتر ) و تراکم کاشت گیاهچه (۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ گیاهچه در متر مربع ) بر تولید مینی تیوبر از سیب زمینی رقم سانته به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک ها ی کامل تصادفی در چهار تکرار مطالعه گردید . پاکلوبوترازول (سوسپانسیون تجاری کولتار با ۲۵۰ گرم در لیتر ماده فعال ) در اوایل استولن زایی روی برگ ها پاشیده شد . نتایج تجزیه واریانس داد ه ها نشان داد که غلظت های مختلف پاکلوبوترازول و تراکم کاشت گیاهچه و اثرات متقابل آنها روی تعداد و وزن متوسط مینی تیوبرها معنیدار بود. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بیشترین تعداد مینی تیوبردر واحد سطح در بالاترین غلظت پاکلوبوترازول به دست آمد و بالاترین وزن متوسط غد ه ها در گیاهچه های تیمار شده با ۳۵۰ میلی گرم در لیتر پاکلوبوترازول مشاهده گردید . در تراکم های بالاتر تعداد مینی تیوبر در واحد سط ح افزایش ولی وزن متوسط وتعداد آنها در هر گیاه کاهش یافت. بر اساس اثر متقابل فاکتورهای مورد بررسی، تراکم ۱۲۰ گیاهچه در متر مربع و غلظت ۴۵۰ میلی گرم در لیتر پاکلوبوترازول با تولید ۷۸۵ عدد مینی تیوبر در مترمربع بهترین تیمار ودر مقابل، تراکم ۸۰ گیاهچه در متر مربع بدون تیمار پاکلوبوترازول با تولید ۵۵۱ عدد مینی تیوبر، ضعیف ترین تیمار بود . همچنین در تراکم ۱۲۰ گیاه در متر مربع و غلظت ۳۵۰ میلی گرم در لیتر پاکلوبوترازول، وزن متوسط مینی تیوبرها ۱/۵۹ گرم بود که در مقایسه با تراکم ۱۲۰ گیاهچه در مترمربع بدون کاربرد پاکلوبوترازول، بهترین تیمار محسوب شد.