سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مریم نصیری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشدازدانشگاه آزاداسلامی،واحدلاهیجان،گروه شیلات.ایران.
فائزه سمیع املشی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشدازدانشگاه آزاداسلامی،واحدلاهیجان،گروه شیلات.ایران
حسین خارا – استادیاروعضوهیات علمی گروه شیلات دانشگاه آزاداسلامی،واحدلاهیجان،ایران.
حبیب وهاب زاده رودسری – ستادیاروعضوهیات علمی گروه شیلات دانشگاه آزاداسلامی،واحدلاهیجان،ایران

چکیده:
این تحقیق با هدف تعیین تاثیر سطوح متفاوت پری بیوتیک ایمنوژن و ویتامین C بر فاکتورهای خونی بچه ماهی انگشت قد قزل آلای رنگین کمان به مدت ۸ هفته انجام پذیرفت. پس از یک هفته سازگاری با شرایط پرورشی ۸۰۰۰ قطعه بچه ماهی انگشت قد قزل آلای رنگین کمان به صورت تصادفی به ۱۸ استخر با تراکم ۴۴۴ قطعه در هر استخر با توجه به دمای آب به میزان ۳-۵% وزن بدن در سه نوبت تغذیه شدند. در این آزمایش بچه ماهیان انگشت قد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با پری بیوتیک ایمنوژن و ویتامین C در ۵ تیمار و یک گروه شاهد (هر یک با سه تکرار) به صورتی که تیمار اول ۱Kg ایمنوژن در ترکیب با ۲۰۰ گرم ویتامین C ، تیمار دوم ۱/۵Kg ایمنوژن در ترکیب با ۲۰۰ گرم ویتامین C، تیمار سوم ۱Kg ایمنوژن در ترکیب با ۳۰۰ گرم ویتامین C ، تیمار چهارم ۲۰۰ گرم ویتامین C بدون حضور ایمنوژن ، تیمار پنجم ۱Kg ایمنوژن بدون حضور ویتامین C و گروه شاهد بدون افزودن ویتامین C و پری بیوتیک ایمنوژن که هر یک از تیمارها در ترکیب با ۱Kg غذای آغازین بچه ماهی انگشت قد قزل آلای رنگین کمان که از شرکت بیومار تهیه شده بود مورد تغذیه قرار گرفتند ۲۴ ساعت قبل از خون گیری ۵۴ عدد ماهی (۳ عدد در هر تکرار) به صورت تصادفی انتخاب و غذادهی انجام نشد. خون گیری از ورید ساقه دمی وسیله سرنگ ۷ سی سی انجام گرفت در پایان دوره فاکتورهای خونی نظیر نوتروفیل ف مونوسیت، ائوزینوفیل در تیمار ۵ بالاتر ار سایر تیمارها بوده و اختلاف معنی دار آماری با شاهد داشت (۰/۰۵>P). غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز خون (MCH) میزان حجم متوسط گلبولی خون ماهیان (MCV) ، غلظت متوسط هموگلوبین گلبول های قرمز خون (MCHC) مورد بررسی بین تیمارها و شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد (۰٫۰۵<P). گلبول های سفید و لنفوسیت در تیمار ۳ بالاتر از شاهد بوده و اختلاف معنی دار آماری با شاهد داشت (۰٫۰۵>P). گلبول های قرمز و هموگلوبین در تیمار ۱ بالاتر از سایر تیمارها بوده و بین تیمار ها و شاهد اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد. هماتوکریت خون نیز در تیمار ۲ بالاتر از سایر تیمارها بوده و اختلاف معنی دار آماری بین تیمارها و گروه شاهد مشاهده گردید. در بررسی فاکتورهای ایمنی لیزوزیم خون و میزان ایمنوگلوبولین کل در تیمار ۵ بالاتر از سایر تیمارها بوده و اختلاف معنی دار آماری با شاهد داشت (۰٫۰۵>P). نتایج این آزمایش تاثیر مثبت پری بوتیک ایمنوژن و ویتامین C بر روی فاکتورهای خونی و ایمنی نشان می دهد.