سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید رستمی – دانشجوی دکترای مهندسی عمران, ژئوتکنیک دانشگاه واحد علوم و تحقیقات ته

چکیده:

مطالعه پاسخ دینامیکی پی ها در خاکهای لایه ای تحت بار دینامیکی , از مسائل مهم طراحی مقاوم در برابر زلزله , مسائل مربوط به اندرکنش دینامیکی خاک و سازه و نیز طراحی فونداسیون ماشین آلات می باشد. معمولاً مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته بیشتر بر اساس تئوری نیم فضای الاستیک می باشد . فرضیات اساسی تئوری نیم فضای الاستیک به قرار زیر می باشد : خاک همگن , ایزوتروپ و محیط نیمه بی نهایت الاستیک . در روش فوق روا بط موجود برای بررسی و برآورد پارامترهای دینامیکی پی ها از قبیل امپدانس و دامنه ارتعاش ماکزیمم , به ابعاد پی , نوع خاک و نیروی محرک بستگی دارد اما مواردی از قبیل عمق پی و لایه بندی خاک در نظر گرفته نشده است. بعضاً در طبیعت محیط لایه لایه روی یک محیط نیمه بی ن هایت انعطاف پذیر واقع شده است که هندسه و خصوصیات مکانیکی هر لایه نسبت به لایه های دیگر متفاوت است . در این مقاله پاسخ دینامیکی فونداسیونها روی یک محیط لایه لایه بررسی شده و اثر تغییرات هندسی لایه ها و همچنین تغییرات خصوصیات مکانیکی لایه های زیر فونداسیون د ر برآورد پارامترهای دینامیکی از قبیل امپدانس و دامنه ارتعاش ماکزیمم در فونداسیونهای تحت ارتعاش مطالعه شده است. برایمدلسازی و اقع بینانه تر از زمین و انتشار امواج در آن از روش کو پل المانهای مح دود-نامح دود و در فضای ۲ بع دی(۲D) استفاده ش ده است . در نهایت پاسخ بدست آمده از روش ارائه شده در این مقاله با پاسخ بدست آمده از روشهای تحلیلی و همچنین نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است , دیده می شود که روش کوپل المانهای محدود – نامحدود نتایج قابل قبول و منطقی تری نسبت به سایر روشها ارائه نموده و نیز تطابق قابل قبولی با نتایج آزمایشگاهی دارد.