سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین کمرکی – کارشناس ارشد جهاد کشاورزی استان گلستان
محمد گلوی – استادیار گروه زراعت دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر عناصر غذایی کم مصرف بر روی خصوصیات کیفی گلرنگ ، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار در مزرعه سد سیستان دانشگاه زابل در سال ۱۳۸۳ اجرا شد . تیمارها شامل آهن (Fe)، روی (Zn)، بر (B) ، ترکیبات دوتایی این عناصر به صورت (Zn-Fe)، (B–Zn) ،(B–Fe) و تیمار شاهد بود . محلول پاشی در دو مرحله قبل از گلدهی و بعد از گرده افشانی با میزان مصرف آهن ، روی و بر به ترتیب با غلظت های ۴، ۳ و ۲ در هزار می باشد. نتایج نشان داد صفات درصد و عملکرد روغن ، درصد و عملکرد پروتئین به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارها افزایش یافته به طوریکه بیشترین عملکرد روغن و پروتئین مربوط به ت یمار آهن ، بیشترین درصد پروتئین و روغن به ترتیب مربوط به تیمارهای روی و آهن+ روی می باشد و تیمار شاهد کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.