سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهیار دائی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد و متالورژی – دانشکده فنی – دانشگ
محمود حیدرزاده سهی – دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش تأثیر مقدار بایندر نیکل بر ریزساختار و خواص مکانیکی سرمتهای کاربید تنگستن – نیکل مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور از پودرکاربیـد تنـگستن با اندازه ذره ٠/٦ میکرومتر در ترکیبهای مختلف حاوی ٦، ٨، ١٠، ١٢ و ١٥ درصد وزنی نیکل استفاده شد . جهت بررسی ریزساختار نمونه ها از میکروسکوپ نوری ، میکروسکوپ الکترونی روبشی و اندازه گیری اشباع مغناطیسی استفاده شد . همچنین به منظور بررسی خواص مکانیکی نمونه ها ، سختی سنجی ویکرز و استحکام گسیختگی عرضی اندازه گیری شد . تأثیر عوامل مورفولوژیکی بر سختی نمونه ها بررسی شد . با افزایش مقدار نیکل، اندازه دانه و همسایگی ٢ کاربید تنگستن کاهش و پویش آزاد میانگین بایندر ٣ افزایش یافت . با افزایش میزان نیکل سختی کاهش یافت و استحکام گسیختگی عرضی نمونه ها افزایش و پس از آن کاهش یافت و مقدار بیشینه استحکام گسیختگی عرضی در ده درصد وزنی نیکل حاصل شد .